10 celów na 10-lecie ZPP

Dodane przez: | 7 listopada 2019

10 celów na 10-lecie ZPP

Głównym celem działalności Związku Przedsiębiorców i Pracodawców niezmiennie pozostaje uczynienie Polski krajem z najlepszymi warunkami do prowadzenia działalności gospodarczej oraz najlepszym systemem podatkowym w Europie.

Aby ten cel zrealizować, dążymy do:

  1. Dobrowolności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla wszystkich działalności gospodarczych.
  2. Wprowadzenia zasady, że wszystkie regulacje gospodarcze wchodzą w życie wyłącznie 1 stycznia danego roku, poprzedzone co najmniej 12 miesięcznym vacatio legis.
  3. Jednej stawki VAT.
  4. Jednego podatku od Funduszu Płac zamiast podatków PIT i ZUS.
  5. Zmiany systemu rejestracji KRS na wzór CEIDG.
  6. Gruntownej zmiany systemu kontroli przedsiębiorców – mniej instytucji i zmniejszenie liczby wyłączeń od maksymalnych terminów trwania kontroli w ustawie.
  7. Zmiany systemu premiowana urzędników – premie i awanse tylko za prawomocne decyzje.
  8. Gruntownej reforma sądownictwa gospodarczego – wprowadzenia realnego podziału spraw na małe i poważne, zmiany procedur i prowadzenia spraw dzień po dniu.
  9. Wprowadzenia odrębnych reżimów prawnych dla małych i dużych firm.
  10. Uchwalenia nowej Ordynacji podatkowej gwarantującej równą pozycję stron w postępowaniach podatkowych.

Cele uchwalone podczas spotkania Rady Organizacji ZPP w Nowym Mieście nad Pilicą, 26 września 2019 roku:

1. Dobrowolność ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla wszystkich działalności gospodarczych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest najprostszą formułą rozliczania podatku dochodowego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Niestety, możliwość korzystania z niego jest w bardzo dużym stopniu ograniczona – zarówno przez limit przychodów, jak i przez liczne wyłączenia oparte na przedmiocie prowadzonej działalności (istnieje aż 58 rodzajów działalności, które nie mogą rozliczać się za pomocą ryczałtu). Naszym postulatem jest likwidacja tych ograniczeń i wprowadzenie dobrowolności korzystania z ryczałtu przez wszystkie działalności gospodarcze osób fizycznych.

2. Wprowadzenie zasady, że wszystkie regulacje gospodarcze wchodzą w życie wyłącznie 1 stycznia danego roku, poprzedzone co najmniej 12-miesięcznym vacatio legis

Jedną z kluczowych dla przedsiębiorców rzeczy jest stabilność i przewidywalność otoczenia regulacyjnego. To dynamicznie zmieniające się, często w nieoczekiwanym kierunku, przepisy prawa, powodują zahamowanie inwestycji, a także sprawiają że zaufanie przedsiębiorców do państwa maleje. Aby z tym skończyć, proponujemy by wszystkie nowe regulacje gospodarcze wchodziły w życie w jednym momencie – 1 stycznia danego roku – i były poprzedzone co najmniej 12-miesięcznym vacatio legis. W ten sposób, przedsiębiorcy będą musieli dostosować się do wszelkich zmian tylko raz w roku (1 stycznia), i będą mieli co najmniej rok na przygotowanie się do tego.

3. Jedna stawka VAT

Skomplikowana matryca stawek VAT była jednym z podstawowych problemów związanych z tym podatkiem. Jej nadmierna szczegółowość doprowadzała do wielu sporów podatników z organami podatkowymi. Rząd zrealizował postulat środowisk gospodarczych i znacznie uprościł matrycę. To powinien być jednak pierwszy krok do kompleksowej zmiany, jaką jest ujednolicenie stawki. Wprowadzenie jednej stawki VAT oznacza oszczędność czasu i nakładów pracy zarówno przez przedsiębiorców, jak i organy podatkowe.

4. Jeden podatek od Funduszu Płac zamiast podatków PIT i ZUS

ZPP konsekwentnie opowiada się za zmniejszeniem klina podatkowego. Podatkowo-składkowe obciążenie wynagrodzeń w Polsce jest zdecydowanie zbyt wysokie. Dlatego właśnie podstawowym założeniem naszej kompleksowej propozycji reformy podatkowej jest likwidacja podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne i zastąpienie ich prostym podatkiem od Funduszu Płac. Realizacja tej propozycji oznacza podwyżkę wynagrodzeń netto o 25% dla każdego pracownika, bez zwiększenia kosztów przedsiębiorców.

5. Zmiana systemu rejestracji KRS na wzór CEIDG

System rejestracji firm w CEIDG funkcjonuje doskonale, przez co możliwe jest otworzenie działalności gospodarczej całkowicie zdalnie, przez Internet, w ciągu kilkudziesięciu minut. Tymczasem, model składania wniosków do KRS powoduje, że procedura rejestracji spółki, czy jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego innego niż jednoosobowa działalność gospodarcza, może trwać wyjątkowo długo. Proponujemy więc zmianę systemu na wzór tego znanego z CEIDG – rejestracja, a także zmiany wpisu online, za pomocą prostych formularzy, rejestrowane przez urzędników, a nie sądy.

6. Gruntowna zmiana systemu kontroli przedsiębiorców – mniej instytucji i zmniejszenie liczby wyłączeń od maksymalnych terminów trwania kontroli w ustawie

Istotnym problemem dla przedsiębiorców w Polsce jest system ich kontroli. Aż kilkadziesiąt instytucji może weryfikować i sprawdzać poszczególne aspekty działalności firmy. Ich kompetencje niejednokrotnie pokrywają się i dublują, przez co niejasne jest, za kontrolę czego dokładnie odpowiada dany podmiot. Dodatkowo, czas trwania kontroli jest ograniczony jedynie teoretycznie – w przepisach przewidzianych jest wiele wyjątków, w przypadku których zastosowania nie ma maksymalny czas trwania kontroli. Chcemy zmienić system tak, by instytucji kontrolujących firmy było mniej, by miały one ściśle sprecyzowane kompetencje, oraz by czas trwania kontroli był realnie ograniczony.

7. Zmiana systemu premiowana urzędników – premie i awanse tylko za prawomocne decyzje

Skuteczność przedstawicieli organów administracji kontrolujących przedsiębiorców, w tym w szczególności organów podatkowych, mierzona jest w tej chwili wielkością uszczupleń wpływów do budżetu, czy uchybień w obowiązkach stwierdzonych ich decyzjami. Niejednokrotnie wiąże się to z bardzo dotkliwymi dla firm konsekwencjami finansowymi. Często bywa tak, że na etapie sądowej weryfikacji, decyzje te są skutecznie podważane. Dlatego chcemy, by urzędnicy byli oceniani wyłącznie na podstawie prawomocnych decyzji.

8. Gruntowna reforma sądownictwa gospodarczego – wprowadzenie podziału spraw na małe i poważne, zmiana procedur i prowadzenie spraw dzień po dniu

Ostatnich kilka lat to okres wielu zmian w systemie sądownictwa, w tym również w sądownictwie gospodarczym. Przywrócono m.in. odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. Uważamy jednak, że to wciąż za mało. Dlatego konsekwentnie postulujemy wprowadzenie realnego podziału spraw na małe i poważne (sprawy małe powinny być rozstrzygane w ramach maksymalnie uproszczonej ścieżki) i zasady prowadzenia procesu w sprawach gospodarczych dzień po dniu.

9. Wprowadzenie odrębnych reżimów prawnych dla małych i dużych firm

Przedsiębiorcy z sektora MSP, mimo że dysponują dużo skromniejszymi środkami i mniejszymi możliwościami, niż duże firmy, podlegają w dużej mierze tym samym obowiązkom. W rezultacie, regulacje które dla korporacji są praktycznie niezauważalne, obciążają mniejszych przedsiębiorców w bardzo dotkliwym stopniu. Dlatego postulujemy wprowadzenie w obrębie regulacji mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej odrębnych reżimów dla firm małych i dużych, uwzględniających ich specyfikę i możliwości.

10. Uchwalenie nowej Ordynacji podatkowej gwarantującej równą pozycję stron w postępowaniach podatkowych

Kolejne rządy podejmowały wiele prób zmiany aktualnie obowiązującej Ordynacji podatkowej. Nikomu jednak nie udało się wypracować projektu znajdującego szersze poparcie, stąd też dotychczasowe propozycje nie stały się obowiązującym prawem. W naszej ocenie, obecna Ordynacja nie zabezpiecza w wystarczający sposób praw podatników i nie gwarantuje im równej pozycji w relacjach z organami podatkowymi. Przewaga organów podatkowych nad podatnikiem przewidziana w przepisach dotyczących postępowania podatkowego jest zdecydowanie zbyt duża. Dlatego jednym z naszych celów jest uchwalenie nowej Ordynacji podatkowej, gwarantującej tak równą pozycję stron, jak jest to możliwe w ramach reżimu przepisów podatkowych.