I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa w Szczytnie

Dodane przez: | 14 lipca 2017

I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji (WSPol) w Szczytnie wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi zorganizowały w dniach 10-14 lipca 2017 r. I Letnią Szkołę Cyberbezpieczeństwa „Cyber Odyseja – Wyzwania XXI Wieku” dla osób zajmujących się problematyką cyberbezpieczeństwa, a w tym zwalczaniem cyberprzestępczości w ramach infrastruktury krytycznej.

Wszechstronne zaangażowanie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w przygotowanie i organizację I Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa jest konsekwencją odpowiedzialnego postrzegania przez jej kierownictwo roli tej spółki, jako dostarczyciela produktów i usług zapewniających wiarygodność procesów transakcji i identyfikacji, a przez to realizującego swe zadania w systemie bezpieczeństwa kraju.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Cyfryzacji, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prokurator Krajowy. Partnerami w Ramach Rady Konsultacyjnej I Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa są: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naukowego, Prokuratura Krajowa, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

I edycja Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa skierowana jest przede wszystkim do operatorów infrastruktury krytycznej, na których spoczywa obowiązek jej ochrony przed zagrożeniami związanymi z aktami szeroko rozumianej cyberprzestępczości i cyberterroryzmu oraz przed niecelowymi działaniami użytkowników.

Elementami infrastruktury krytycznej są obiekty i instalacje pełniące strategiczną rolę w funkcjonowaniu państwa, stąd ich ochrona ma priorytetowe znaczenie w całym systemie bezpieczeństwa kraju. Ze względu na to, iż znaczna część tej infrastruktury znajduje się obecnie w rękach prywatnych, ogromnego znaczenia nabiera współpraca administracji państwowej ze wszystkimi podmiotami i instytucjami na bieżąco odpowiadającymi za jej utrzymanie i zabezpieczenie. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa daje możliwość pogłębienia wiedzy, zapoznania się z krajowymi i zagranicznymi rozwiązaniami oraz wymiany doświadczeń.

Beneficjentami tegorocznej edycji Szkoły jest czterdziestu słuchaczy – szefów i pracowników pionów bezpieczeństwa spółek Skarbu Państwa odpowiedzialnych za zaopatrzenie w energię, surowce energetyczne i paliwa, działających w obszarze łączności oraz rozwijających sieci teleinformatyczne.

Pierwszy dzień I Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa zainaugurowała uroczystość z udziałem m.in. Anny Streżyńskiej – minister cyfryzacji, Witolda Kołodziejskiego – przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Piotra Naimskiego – pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, Tomasza Zdzikota – podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Michała Wosia – podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Bartłomieja Grabskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, a także nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka – komendanta głównego policji, Justina Kolenbrandera – szefa biura FBI w Polsce, Dariusza Gwizdały – zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, nadbryg. dr. hab. inż. Pawła Kępki – rektora-komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Piotra Woyciechowskiego – prezesa zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., kierownictw wielu innych spółek Skarbu Państwa, dyrektorów instytutów badawczych oraz przedstawicieli świata nauki.

Uczestnicy pięciodniowych wykładów i warsztatów naukowo-praktycznych odbywających się w obiektach dydaktycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez wybitnych krajowych i zagranicznych ekspertów związanych zarówno z zabezpieczeniem infrastruktury krytycznej, jak i z pracą procesową i operacyjną organów ścigania.

W trakcie zajęć słuchacze Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa wypracowują rekomendacje mogące służyć jako narzędzie szkoleniowe do budowania wewnętrznych strategii działania w poszczególnych organizacjach. Na zakończenie cyklu zajęć uczestnicy I Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

źródło: Centrum Prasowe PAP