Konsultacje projektu ustawy Mały ZUS PLUS

Dodane przez: | 21 października 2019

ZUS

Zgodnie z § 36 ust. 1 oraz z § 38 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326205) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych i opiniowania. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został wyznaczony na IV kwartał 2019 r.

Celem przedkładanego projektu jest rozszerzenie dotychczasowej ulgi w składkach na ubezpieczenia społeczne, tzw. „Małego ZUS-u”, wprowadzonego ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz. U. poz. 1577 i 2244). Propozycja stanowi realizację zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w ramach „Pakietu dla przedsiębiorców”, dotyczącej podwyższenia progu przychodowego uprawniającego do skorzystania z ulgi do 120 tys. zł oraz uzależnienia wysokości składek od dochodu w przypadku najmniejszych przedsiębiorców. Aby jednak nowe rozwiązanie mogło zacząć funkcjonować już od początku przyszłego roku, zgodnie ze wspomnianą deklaracją Prezesa Rady Ministrów, konieczne jest pilne przeprowadzenie procesu legislacyjnego. W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii do ww. projektu w terminie do dnia 4 listopada 2019 r.

Ewentualne uwagi lub opinie proszę przekazywać (także w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: malyzus2020@mpit.gov.pl).

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii