Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia – projekt w konsultacjach

Dodane przez: | 20 lipca 2017

Szkoła

W poniedziałek, 17 lipca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5–letniego technikum oraz 2-letniej branżowej szkoły II stopnia.

Uzgodnienia międzyresortowe potrwają do 28 lipca br., natomiast konsultacje społeczne do 18 sierpnia.

Prace nad nową podstawą programową

Przekazanie do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projektu rozporządzenia poprzedziliśmy szerokimi prekonsultacjami. Dotyczyły one wstępnych projektów podstaw programowych przedmiotów kształcenia ogólnego, zaplanowanych do realizacji w poszczególnych typach szkół ponadpodstawowych.

Prekonsultacje prowadziliśmy w terminie od 28 kwietnia do 2 czerwca br. Uzyskane dzięki nim opinie i propozycje okazały się pomocne podczas opracowywania ostatecznego projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Nie wszystkie opinie, postulaty i propozycje zostały na tym etapie uwzględnione. Uwagi zgłaszane były zarówno przez podmioty publiczne, w tym np. ministerstwa, organizacje pozarządowe czy towarzystwa naukowe oraz przez osoby prawne i fizyczne.

Teraz kolejny etap uzgodnień. Wszystkie opinie, które zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, będą analizowane w celu ustalenia ostatecznej wersji dokumentu.

W ramach konsultacji publicznych Państwo również mogą przekazywać do MEN drogą elektroniczną swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące projektu rozporządzenia. Do Państwa dyspozycji jest specjalna zakładka Wyślij komentarz do projektu.

Podpisanie rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz 2-letniej branżowej szkoły II stopnia przez Ministra Edukacji Narodowej planowane jest w pierwszej połowie września tego roku.

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych obowiązywać będzie od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:

  • 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
  • 5-letniego technikum
  • 3-letniej branżowej szkoły I stopnia, do której od roku szkolnego 2019/2020 uczęszczać będą pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia (absolwenci dotychczasowego gimnazjum) będą odbywać kształcenie ogólne według podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356).

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych, jak również zasady realizacji tych zajęć, określa rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703).

Kolejnym etapem prac będzie przygotowywany obecnie projekt rozporządzenia dla 3-letniej branżowej szkoły I stopnia, absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej oraz szkoły policealnej, absolwentów szkół nowego typu.

Projekt rozporządzenia wraz z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MEN oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej