Nowy PATENT na oszustwo. Tak wygląda teraz wyłudzanie pieniędzy na patenty

Dodane przez: | 10 maja 2022

Pojawiły się nowe przypadki wyłudzania środków pieniężnych od klientów Urzędu Patentowego. Oszuści wysyłają fałszywe decyzje/upomnienia wzywające do wniesienia opłaty za udzielenie ochrony, przy czym żądane kwoty określane są w EURO, a numery rachunków bankowych wskazują, iż konta bankowe zostały założone w Niemczech.

Dodatkowo, jak informuje Urząd Patentowy, do ww. fałszywych decyzji/upomnień dołączane jest pismo wzorowane na wydawanych przez Urząd Patentowy RP dokumentach potwierdzających udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (świadectwach ochronnych).

Tak wyglądają przykłady fałszywych pism:

Fałszywe pisma są wydawane na czerpanym papierze, łudząco podobnym do oryginalnych dokumentów z Urzędu Patentowego:

Dlatego Urząd Patentowy podkreśla, że zanim dokonamy jakiejkolwiek opłaty na rzecz Urzędu Patentowego RP, należy:

  • sprawdzić, czy pieniądze wpłacane są na numer konta Urzędu Patentowego RP: NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
  • skontaktować się z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55; e-mail: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl) lub ze swoim pełnomocnikiem, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Urząd Patentowy RP posiada jeden numer rachunku bankowego. Wszystkie wezwania do dokonywania opłat na rachunki bankowe inne od powyższego nie pochodzą od Urzędu Patentowego RP i stanowią próbę wyłudzenia. Dokonanie przelewu na rachunek inny niż właściwy prowadzi do utraty środków finansowych, a niekiedy nawet do utraty ochrony udzielonej przez Urząd Patentowy RP.

Urząd Patentowy RP podkreśla, że nie pobiera opłat w walucie innej niż złoty.

Ponadto, podkreśla Urząd Patentowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami termin na uiszczenie opłaty za pierwszy okres ochrony wynosi 3 miesiące od daty doręczenia decyzji. Z kolei świadectwo ochronne przesyłane jest dopiero po wniesieniu wymaganych prawem opłat i wpisaniu prawa do właściwego rejestru. W związku z powyższym nie ma możliwości jednoczesnego otrzymania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i świadectwa ochronnego. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd Patentowy nie dokonuje „migracji” znaków towarowych, nie wydaje świadectw ochronnych „na drugi 10-letni okres ochronny”, ani też „świadectw przeniesienia prawa”.

Urząd Patentowy RP złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 270 § 1 oraz 286 § 1 w zw. z art. 13 § 1 Kodeksu karnego polegających na podrobieniu dokumentów tj. decyzji o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe oraz prowadzeniu działalności noszącej znamiona oszustwa. Urząd Patentowy RP współpracuje również z organami ścigania w związku z postępowaniami prowadzonymi w sprawach sfałszowanych decyzji.