Raport o sytuacji gospodarczej w województwach

Dodane przez: | 30 października 2019

W końcu września liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 851,2 tys. osób i była o 14,3 tys. osób niższa niż w końcu sierpnia oraz o 96,2 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,1% okazała się niższa niż w sierpniu o 0,1 pkt proc. i jednocześnie o 0,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tempo spadku stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego pozostało na tym samym poziomie (w sierpniu również wynosiło 0,6 pkt proc.).

Z wrześniowego zestawienia danych GUS wynika, że najwyższe bezrobocie rejestrowane miało miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (8,6%), podkarpackim (7,7%) i świętokrzyskim (7,7%); najniższe zaś w wielkopolskim (2,8%), śląskim (3,7%) i małopolskim (4,1%). W stosunku do wyników z miesięcy wiosennych i letnich, bezrobocie we wszystkich województwach utrzymuje się na podobnym poziomie. Należy mieć jednak na uwadze, że z przyczyn sezonowych bezrobocie w pierwszych miesiącach roku jest najwyższe, począwszy zaś od marca zaczyna spadać. Jest to głównie związane z notowanym w przełomie roku niższym popytem na pracowników sezonowych w budownictwie i rolnictwie i niższym niż latem popytem na pracowników w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego. Począwszy od marca zatrudnienie sezonowe zaczyna rosnąć, z końcem lata ten efekt zaczyna słabnąć. Od października możemy spodziewać się już stopniowego wzrostu bezrobocia.

Przeciętne uposażenie w pierwszych dziewięciu miesiącach roku wyniosło dla całego kraju 5140 PLN w przemyśle i 5133 PLN w budownictwie. W stosunku do danych z okresu I-VIII płace w budownictwie okazały się o ok. 6 PLN niższe, w przemyśle zaś – ok. 1 PLN niższe. Najwyższe płace w przemyśle notowane są w województwach: mazowieckim (5759 PLN), dolnośląskim (5676 PLN) i śląskim (5649 PLN); najniższe zaś w warmińsko-mazurskim (4253 PLN), podlaskim (4443 PLN) i podkarpackim (4454 PLN). Najwyższe płace w budownictwie notowano w województwach: mazowieckim (6475 PLN), dolnośląskim (5528 PLN) i wielkopolskim (5157 PLN); najniższe zaś w lubelskim (4041 PLN), podkarpackim (4092 PLN) i świętokrzyskim (4147 PLN).

Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 10,7% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 5,6% wyższa niż przed rokiem. Wrzesień z reguły przynosi wzrost sprzedaży, stanowiący otwarcie sezonu powakacyjnego (w wakacje działalność jest przez część producentów wygaszana w związku z dorocznymi przeglądami ciągów technologicznych i urlopami załogi produkcyjnej). Tak było i tym razem. Co ważne tegoroczny wzrost po sierpniu wyglądał wyjątkowo dobrze. Wypada pamiętać, że na tegoroczne statystyki spory wpływ ma mocno inny niż przed rokiem rozkład liczby dni roboczych w poszczególnych miesiącach. I tak w ostatnim czasie dane dla czerwca i sierpnia były mocno osłabiane tym czynnikiem, odwrotnie zaś wyniki lipca i września, mocno korzystniejszym czasem pracy premiowane. Oczywiście w horyzoncie nieco dłuższym jest też już widoczne pewne spowolnienie związane z osłabieniem koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych (choć jakby słabsze i późniejsze niż obawialiśmy się rok temu).

Przeciętnie w pierwszych dziewięciu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,5% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach podlaskim (wzrost o 13,1%) oraz dolnośląskim (wzrost o 7,9%) i lubelskim (wzrost o 7,5%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-IX 2019 wzrosła przeciętnie o 2,5%. Najwyższy wzrost wydajności przemysłu względem analogicznego okresu roku ubiegłego miał miejsce w województwach: podlaskim (o 7,9%) i podkarpackim (o 5,5%); najniższy zaś wynik w lubuskim (spadek o 1,0%), małopolskim (spadek o 0,8%).

Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 12,7% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 7,6% wyższa niż przed rokiem. Wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym jest typowy dla września.

Przeciętnie w okresie I-IX 2019 produkcja budowlano-montażowa okazała się o 11,9% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach świętokrzyskim i lubelskim, gdzie sprzedaż była wyższa niż przed rokiem odpowiednio o aż 34,7% i 25,5%. Najwyższy wzrost wydajności miał miejsce w województwach: świętokrzyskim (24,1%), i lubuskim (13,2%); najniższy zaś wynik w województwach: warmińsko-mazurskim (spadek o 11,1%), śląskim (spadek o 0,6%).

źródło: KIG