Spis rolny – jak zostać rachmistrzem

Dodane przez: | 20 sierpnia 2019

Ankieter

Nabór kandydatów na rachmistrzów i powołanie gminnego biura spisowego – m.in. takie zadania czekają na samorządy w związku ze spisem rolnym. W zamian jednorazowa nagroda rzędu 7 tys. zł lub comiesięczny dodatek. Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie.

Spis planowany jest na jesień przyszłego roku – potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i będzie badał stan na 1 czerwca 2020 r.

Zgodnie z ustawą pracami spisowymi na terenie gminy kieruje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Będzie on mógł wyznaczyć zastępcę gminnego komisarza spisowego.

Do wykonywania prac spisowych gminny komisarz spisowy musi powołać gminne biuro spisowe, określając w zarządzeniu jego skład i organizację pracy. Ustawa wskazuje, że prace spisowe na rzecz gminnych biur spisowych wykonują pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.

Do zadań gminnych biur spisowych będzie należeć m.in. zapewnienie funkcjonowania gminnych biur spisowych, zapewnienie stanowiska komputerowego do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia danych z wykorzystaniem Internetu w siedzibie gminy, a także delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych.

Gminy będą odpowiadać ponadto za organizację naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych realizujących wywiady bezpośrednie w terenie oraz będą współdziałać w ich szkoleniach i egzaminach sprawdzających ich wiedzę i przygotowanie.

Zadaniem gmin będzie też monitorowanie czynności spisowych i współudział przy popularyzacji spisu rolnego.

Za pracę przy spisie komisarze spisowi otrzymają nagrodę; a zastępcy komisarza i pracownicy JST za wykonywanie prac spisowych będą mogli liczyć na comiesięczne dodatki lub jednorazową nagrodę.

Stawka dodatku spisowego to od 20 proc. do 120 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie za miesiąc kalendarzowy wykonywania prac spisowych. Przykładowo przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r. wyniosło 4839,24 zł. Przy takiej stawce dodatek wynosiłby od 968 zł do 5807 zł

Maksymalna wysokość nagrody spisowej nie może być wyższa niż 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia – zarówno w przypadku gminnych komisarzy spisowych i ich zastępców, jak i innych pracowników jednostek samorządu terytorialnego wykonujących prace spisowe w wojewódzkich albo gminnych biurach spisowych. Według przyjętych danych GUS byłoby to 7259 zł.

Zrekrutowani przez gminy rachmistrzowie otrzymają 37 zł brutto za każdy prawidłowo spisany przeprowadzony bezpośrednio wywiad.

Badaniem zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne. Dane od respondentów przekazywane będą w formie samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego albo w formie bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego.

Rachmistrzem może zostać osoba pełnoletnia, zamieszka na terenie danej gminy, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie oraz nieskazywana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących utworzenia Centralnego Biura Spisowego oraz wojewódzkich i gminnych biur spisowych, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

źródło: PAP
foto: Fotolia