Środki pomocowe dla przedsiębiorstwa w Niderlandach: Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystać

Dodane przez: | 23 marca 2020

Euro

Przedstawiamy najnowsze informacje związane z dostępnymi środkami pomocowymi dla przedsiębiorstw w Niderlandach. Według informacji udostępnionych na oficjalnych portalach rządowych od 19 marca 2020 roku wprowadzone zostały lub planowane są niżej opisane generalne środki pomocowe dla przedsiębiorstw, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu z powodu epidemii COVID-19 (koronawirus). Z dobrych rozwiązań warto skorzystać.

1. Odroczenie płatności podatków (Uitstel betalen belasting)

Urząd Skarbowy poinformował, że przedsiębiorcy mogą się ubiegać o odroczenie płatności podatków. Dotyczy to podatku PIT, CIT, VAT oraz podatków od wynagrodzeń. Po otrzymaniu pisemnego i umotywowanego wniosku Urząd Skarbowy zaprzestanie pobierania podatków. Przedsiębiorstwo nie będzie też musiało płacić grzywny za nieterminowe opłacenie VAT lub podatku od wynagrodzeń.

Aby skorzystać z odroczenia płatności należy przesłać pisemny wniosek. W terminie 4 tygodni od przesłania wniosku o odroczenie płatności wniosek będzie trzeba poprzeć poprzez dosłanie oświadczenia zewnętrznego eksperta (zewnętrznego konsultanta, organizacji branżowej, księgowego lub doradcy podatkowego/fiskalisty).

Na obecnym etapie wymagania dotyczące oświadczenia eksperta są jeszcze na etapie ustalania.

Źródło: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

2. Obniżenie tymczasowego oszacowania podstawy opodatkowania

W przypadku przedsiębiorstw, które ze względu na epidemię COVID-19 spodziewają się niższego zysku możliwe jest zmiana wstępnego oszacowania podstawy opodatkowania (wysokości zysków) dla celów podatków PIT lub CIT. Ponadto, jeżeli nowe oszacowanie jest niższe, przedsiębiorstwu zostanie zwrócona różnica za podatki już zapłacone we wcześniejszych miesiącach roku kalendarzowego według wcześniejszego wyższego oszacowania.

Nie zmienia to faktu, że w przypadku, jeżeli definitywne oszacowanie wykaże, że ostateczny zysk był wyższy niż zakładany przez obniżone oszacowanie wstępne, przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do dopłaty.

Źródło: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

3. Okresowe obniżenie odsetek

Obniżone zostaną odsetki stosowane przez Urząd Skarbowy. Odsetki za opóźnienie w płatności zobowiązań podatkowych zostają obniżone od dnia 23 marca 2020 z 4% do 0,01%. Dotyczy to odsetek za opóźnienie w płatności wszystkich zobowiązań podatkowych.

Odsetki podatkowe, naliczane w przypadku, gdy Urząd Skarbowy dokonuje oszacowania wysokości podatku zbyt późno, np. gdy podatnik nie złoży deklaracji podatkowej na czas. Odsetki te zostaną tymczasowo obniżone z 8% (dla podatku CIT) i 4% (dla pozostałych podatków) do jednolitej stawki 0,01%. Odsetki dla wszystkich podatków (z wyjątkiem podatku PIT) zostają obniżone od dnia 1 czerwca 2020. W stosunku do podatku PIT odsetki zostaną obniżone od 1 lipca 2020.

Źródło: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

4. Tymczasowy awaryjny fundusz pomostowy zatrudnienia (Noodfonds overbrugging werkgelegenheid – NOW)

NOW zastępuje dotychczas przyznane skrócenia czasu pracy (werktijdverkorting), które przestają obowiązywać. Według oficjalnej informacji pracodawcy mogą wnioskować o (rządowy) „znaczną partycypację w kosztach wynagrodzeń”. Zaliczkę na poczet tych kosztów pracodawcy otrzymują od UWV. Dzięki temu przedsiębiorcy będą w stanie utrzymać stan zatrudnienia mimo spadku przychodów. NOW znajduje zastosowanie zarówno do pracowników posiadających kontrakt na stałą liczbę godzin, kontraktów flex, które wymiaru pracy nie określają oraz do pracowników na wezwanie (obejmie to pracowników z tzw. „kontraktem zero-godzin”). Środek ten adresowany jest także do agencji pracy tymczasowej – mogą one wnioskować o pokrycie części kosztów pracy pracowników tymczasowych.

Partycypację w kosztach wynagrodzeń można otrzymać na okres maksymalnie 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia go, na odmiennych warunkach o kolejne 3 miesiące. Partycypacja w kosztach pracy będzie przyznawana w przypadku utraty przychodów z data wsteczną od 1 marca.

Złożone do tej pory wnioski o przyznanie skrócenia czasu pracy będą traktowane, jako wnioski o partycypację w kosztach wynagrodzeń na nowych zasadach. Wniosków o skrócenie czasu pracy nie będzie można już składać. Na chwilę obecną (19 marca 2020) nie można jeszcze składać wniosków o partycypację w kosztach pracy NOW. Według oficjalnej informacji, trwają obecnie intensywne prace nad umożliwieniem składania wniosków. Wnioski będą rozpatrywane przez UWV.

Warunki otrzymania partycypacji w kosztach wynagrodzeń są następujące:

 • Pracodawca zobowiązuje się do braku zwolnień pracowników z przyczyn ekonomicznych.
 • Pracodawca oczekuje, co najmniej 20% spadku przychodów.
 • Wysokość partycypacji jest zależna od oczekiwanego spadku przychodów:
 • Spadek o 100% – partycypacja pokryje 90% kosztów wynagrodzeń pracodawcy.
 • Spadek o 50% – pokrycie 45%.
 • Spadek o 25% – pokrycie 22,5%.

Wypłacana przez UWV zaliczka będzie wynosić 80% przyznanej partycypacji.

Przyznanie tego środka będzie zabezpieczało także pracowników – zabezpieczać będzie pełną wypłatę ich pensji. Kwestia ustalenia czy praca będzie wykonywana ma pozostać między pracownikiem i pracodawcą.

Zródła: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/, https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx

5. Tymczasowy dochód gwarantowany oraz pożyczki dla osób samozatrudnionych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb)

Osoby samozatrudnione oraz mali i średni przedsiębiorcy, które posiadając rentowną działalność znajdują się tymczasowo w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19, mogą otrzymać wsparcie w wysokości EUR 1.500 miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania. Środek jest wzorowany na wsparciu udzielanym na podstawie decyzji w sprawie udzielania wsparcia osobom samozatrudnionym (Besluit bijstandverlening zelfstandigen – Bbz), ale w założeniu pomoc ma być przyznawana szybciej, a warunki jej otrzymania są bardziej elastyczne.

Wspomniane elastyczne wymogi względem Bbz to:

 • Rezygnacja z przeprowadzania testu rentowności przed przyznaniem wsparcia, co skutkuje przyspieszeniem procedury rozpatrywania wniosków.
 • Wsparcie będzie przyznawane w terminie 4 tygodni. Ponadto będzie je można otrzymać w formie zaliczki.
 • Wysokość przyznawanego wsparcia zależna będzie od uzyskiwanych dochodów i struktury gospodarstwa domowego.
 • Wsparcie będzie bezzwrotne, niezależnie od aktywów i/lub sytuacji partnera.

Powyższe elastyczne wymogi i przyspieszona procedura znajdą zastosowanie także do pożyczki na kapitał przedsiębiorstwa do wysokości EUR 10.157. Także pożyczka dla przedsiębiorstwa udzielana jest na bardziej elastycznych zasadach niż pożyczka udzielona na podstawie Bbz:

 • Przy udzieleniu pożyczki możliwe będzie odroczenie terminu spłaty.
 • Oprocentowanie pożyczki będzie niższe niż w przypadku Bbz.

Tak jak w przypadku Bbz, wsparcie będzie przyznawane bezpośrednio przez gminę. W gminie też trzeba będzie składać wnioski o przyznanie tego środka.

Prace nad tą formą wsparcie będą kontynuowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Holenderskich (Vereniging van Nederlandse Gemeentes). Tymczasowy dochód gwarantowany wejdzie w życie z data wsteczna 1 marca 2020 i od tej daty będzie przyznawany, aż do 1 czerwca 2020.

Źródło: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

6. Pomoc dla przedsiębiorstw bezpośrednio dotkniętych kryzysem (Compensatieregeling: 4000 EUR voor direct getroffen ondernemers)

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło 17 marca 2020, że przedsiębiorstwa z branż bezpośrednio dotkniętych kryzysem oraz wprowadzonymi w związku z nim przez rząd środkami (m.in. kultura, turystyka, hotelarstwo i gastronomia, wydarzenia publiczne) otrzymają w niedługim terminie bezpośrednie wsparcie w kwocie EUR 4.000.

Szczegółowe warunki otrzymania tego wsparcia nie są jeszcze znane.

Jest to środek uzupełniający względem pozostałych środków, będący szybką i doraźną pomocą dla najbardziej potrzebujących przedsiębiorstw.

Źródła: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen.

7. Rozszerzenie udzielania gwarancji pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C)

Aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom dotkniętym przez kryzys wywołany COVID-19 obniżono wymogi udzielenia zabezpieczenia pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorców. Środek ten (nowe, łagodniejsze warunki udzielania przez Państwo zabezpieczeń) obowiązuje od 16 marca. Celem jest ochrona przedsiębiorstw dotkniętych konsekwencjami kryzysu, które maja problemy z płynnością finansową.

Środek jest kierowany do przedsiębiorstw, które potrzebują pożyczki, ale nie mogą zaoferować pożyczkodawcy (bankowi) wystarczającego zabezpieczenia (np. w formie maszyn lub nieruchomości). W takich przypadkach rząd udzieli bankowi częściowego zabezpieczenia takiej pożyczki – pożyczka może być finansowana z BMKC-C do 75% jej wartości.

Wnioski o udzielenie zabezpieczenia można składać do 1 kwietnia 2021.

Źródła: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb, https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

8. Rozszerzenie programu gwarancji finansowych dla przedsiębiorstw (Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering)

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które mają problemy z uzyskaniem pożyczek lub gwarancji bankowych mogą skorzystać z programu gwarancji finansowych dla przedsiębiorstw. W ramach tego programu rząd udziela 50% gwarancji pożyczek i gwarancji bankowych, do kwoty maksymalnej EUR 150 milionów na przedsiębiorstwo.

Z programu gwarancji korzysta się za pośrednictwem banku.

9. Obniżenie odsetek od kredytów Qredits dla małych przedsiębiorstw (Rentekorting kleine ondernemers op microkrediten Qredits)

Rząd wesprze kwotą maksymalnie EUR 6 milionów Qredits – prywatnego kredytodawcę zapewniającego mikrokredyty dla małych przedsiębiorców i startup-ów, w celu umożliwienia odroczenia spłat przez przedsiębiorców dotkniętych kryzysem na okres 6 miesięcy. Odroczenie spłat następuje na podstawie złożonego do kredytodawcy wniosku. W okresie objętym odroczeniem oprocentowanie kredytów zostanie automatycznie obniżone do 2%.

Źródła: https://qredits.nl/over-qredits/nieuws/qredits-introduceert-extra-hulpmaatregel-2-rente-bij-uitstel-van-aflossing/, https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Polska Izba Handlowa w Niderlandach
W przypadku zapotrzebowania na pomoc w składaniu wniosków o pomoc w w.w. zakresie prosimy o kontakt na adres e-mail: info@adwokat.nl

foto: Pixabay