Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2018 r. wyniesie 37,98 proc.

Dodane przez: | 7 sierpnia 2017

Pieniądze, foto: shutterstock.com

Ministerstwo Finansów poinformowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wyniesie 37,98 proc., a więc będzie wyższy niż w 2017 r. o 0,09 punktu procentowego.

Wysokość udziału w PIT ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.).

Według art. 4 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 proc. Zmniejsza się go o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju.

Wskaźnik ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. (art. 89 ust 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Z danych resortu finansów wynika, że po trzech pierwszych miesiącach 2017 r. do budżetów gmin z tytułu udziału w PIT wpłynęło rekordowe 7,3 mld zł. To o ponad 300 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Planowane dochody gmin w tym roku mają przekroczyć łącznie 33,4 mld zł.

źródło: www.kurier.pap.pl