O podatkach na konferencji z prof. Witoldem Modzelewskim

Dodane przez: | 7 września 2017


Wypowiedź prof. Witolda Modzelewskiego dla TTG.tv, autor: Cezary Kopczyński – Redaktor Naczelny TTG

W dniu 4.09.2017 w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się, zorganizowana przez Warszawską Izbę Gospodarczą, konferencja na temat.: „Skutki podatkowe podjęcia działalności gospodarczej przez izby gospodarcze”. Prelegentem na wspomnianej konferencji był wybitny ekspert w dziedzinie podatków – prof. Witold Modzelewski. Konferencja miała interesującą formułę, ponieważ jej przebieg nie ograniczał się tylko do teoretycznego wykładu, niezwykle ważnego, ale uwzględniono także czas na rozmowy o konkretnych, indywidualnych przypadkach podatkowych i interpretacji istniejących przepisów w odniesieniu do indywidualnych przypadków. Te zagadnienia obejmował drugi, „praktyczny” segment konferencji. Konferencja adresowana była głównie do członków izb gospodarczych i przedsiębiorców. Zrozumiałe jest, że obecni byli także przedstawiciele mediów.

W pierwszej części, prof. Modzelewski w swoim wystąpieniu odniósł się do zagadnienia podatku dochodowego od osób prawnych. Podał ustawy podatkowe dotyczące działalności izb gospodarczych i przepisy określające zwolnienia od podatku. Odniósł się do interpretacji przepisów podatkowych obowiązujących izby gospodarcze, które podjęły działalność gospodarczą. Uwzględnił takie podmioty jak np.: izby, stowarzyszenia czy fundacje.

Konferencja z prof. Witoldem Modzelewskim

Podczas swego wystąpienia prelegent omówił, między innymi, przepisy, art. 17 ust. 1 z dnia15 lutego 1992r., na mocy, których ustalony został katalog dochodów wolnych od podatku. Stosownie do wspomnianego artykułu, wolne od podatku są dochody: związków zawodowych, społeczno – zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych działających na podstawie odrębnych ustaw. Zebrani mogli dowiedzieć się, że:„Status podatnika zyskuje się z uwagi na stan faktyczny, a więc wykonywanie przez podatnika konkretnych czynności lub przekroczenie przez niego limitu obrotu.”

Kolejne zagadnienie omawiane na konferencji dotyczyło; podatku od towarów i usług. Oprócz podania przepisu i podania, kto jest płatnikiem podatku, zebrani poznali ustawę określającą zwolnienia ze wspomnianego podatku.

Podczas spotkania, prelegent odniósł się do zagadnień dotyczących rozliczenia dotacji zewnętrznych w tym unijnych. Omówione zostały one w temacie: – „Skutki podatkowe wynikające z otrzymania środków pomocowych w tym środków z funduszy UE”. W zagadnieniu powyższym, omówione zostały tematy: „Podatek dochodowy od osób prawnych” i „Podatek od towarów i usług”. Podane zostały zainteresowanym stosowne ustawy i przepisy określające podstawę opodatkowania.

Konferencja z prof. Witoldem Modzelewskim

Podczas spotkania, Pan Profesor zwrócił szczególną uwagę na konieczność realizowania obowiązku podatkowego wynikającego z konkretnej ustawę podatkowej, starannego prowadzenia i przechowywania dokumentacji podatkowej, do której zobowiązuje ustawa z marca 2017r., a także na zaostrzony system kontroli i weryfikacji faktur. Przestrzegał przed unikaniem przyjmowania fałszywych faktur przez podmioty fikcyjne. Obowiązek sprawdzania poprawności faktury należy także do przyjmującego ją.

W swojej prezentacji ekspert powoływał się na liczne akty prawne w formie stosownych ustaw, decyzji i interpretacji dyrektorów urzędów skarbowych oraz wyroki sądu administracyjnego, które mogą być pomocne w prowadzeniu działalności gospodarczej i które normują kwestie podatków. To ostatnie obejmował wspomniany powyżej „praktyczny” segment konferencji. Oto jeden z wielu przykładów: „Czy kwota na rzecz innej organizacji podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?”.

Konferencja z prof. Witoldem Modzelewskim

Odpowiedź na to pytanie ilustruje Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2017: „ Z pkt 3 rozdziału I statutu wynika, że Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń oraz współdziałać z zagranicznymi jednostkami organizacyjnymi w dziedzinie zastosowania gazu płynnego. Pkt 5 zawiera, iż głównym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie pracodawców i dystrybutorów gazu płynnego, a także współdziałanie w rozwiązywaniu problemów technicznych, organizacyjno – prawnych i innych związanych z zastosowaniem gazu płynnego. Ponadto przy realizacji celów i zadań, Związek współpracuje z zainteresowanymi jednostkami w kraju i za granicą, a w szczególności z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i jednostkami działającymi w dziedzinie gazyfikacji bezprzewodowej, a przede wszystkim z (AE), której (PO) jest członkiem (pkt 8c statutu). To oznacza, że dochody Związku przeznaczone na składki płacone na rzecz (AE) ( a więc na cele statutowe) są wolne od podatku”. Wnioski: Podatki trzeba płacić i trzeba znać przepisy podatkowe. Przepisy można poznać, ale co z ich interpretacją ma zrobić przeciętny Kowalski? Tu potrzeba prof. Modzelewskiego, by sprostać zadaniu, a to niemożliwe do wykonania. Może zasadne byłby wprowadzenie stosownego przedmiotu w szkole, wykładanego przez kompetentnego nauczyciela.

Bartosz Karwacki
foto: Bartosz Karwacki i Piotr Żyła