Drugi Światowy Szczyt Bezpieczeństwa Chemicznego – CHEMSS2017

Dodane przez: | 4 sierpnia 2017

Światowy Szczyt Bezpieczeństwa Chemicznego - CHEMSS2017Bezpieczeństwo chemiczne i ekologiczne stają się coraz ważniejszymi elementami globalnej architektury gospodarczej i czynnikami rozwoju gospodarczego, szczególnie w sektorach chemii, ekologii, energii i transportu. Rozwijają współpracę międzynarodową, w tym w ramach polityki klimatycznej. Umacniają bezpieczeństwo publiczne i ograniczają terroryzm chemiczny i zagrożenia hybrydowe.

Fundacja Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) w Warszawie – wspólnie z polskimi i międzynarodowymi partnerami, w tym z USA i Chin i organizacji międzynarodowych – rozwija światowy proces bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego, jako polską specjalizację w świecie.

Światowy Szczyt Bezpieczeństwa Chemicznego – CHEMSS2017 (www.chemss2017.org) jest wspólną inicjatywą ICCSS oraz Chińskiej Federacji Przemysłu Petrochemicznego i Chemicznego (CPCIF), największej chińskiej organizacji przemysłowej. CHEMSS2017 jest połączony z doroczną konferencją chińskiego przemysłu chemicznego i petrochemicznego (CPCIC2017).

Celem CHEMSS2017 jest rozwój współpracy i globalnego rynku technologii i usług w bezpieczeństwie chemicznym i ekologicznym. CHEMSS2017 umocni polsko-chińskie partnerstwo w budowaniu globalnego rynku bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego, ułatwi chińskie inwestycje w Polsce, zainicjuje współpracę ubezpieczeniową i zarządzaniu ryzkiem dla chińskich inwestycji, otworzy chłonny rynek chiński w zakresie chemii, petrochemii i ochrony środowiska dla polskich firm.

W ramach współpracy w bezpieczeństwie chemicznym i ekologicznym, Polska i Chiny mogą kreować współpracę państw surowcowych w ochronie środowiska i polityki klimatycznej.

CHEMSS2017 i partnerstwo ICCSS i CPCIF otwierają perspektywę stworzenia polsko-chińskiego programu bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego w ramach programu One Belt One Road. Otworzy to szerokie możliwości współpracy i liczne korzyści polityczne, gospodarce i bezpieczeństwa zarówno z Chinami jak państwami – uczestnikami programu.

I. CHEMSS2017 – rozwój światowego szczytu bezpieczeństwa chemicznego zapoczątkowanego w Polsce, w roku 2016

1. CHEMSS2017 kontynuuje prace Chemss2016 – pierwszego światowego szczytu bezpieczeństwa chemicznego, który odbył się w Kielcach, w kwietniu 2016. Chems2016 – www.chemss2016.org/ – zorganizowany przez ICCSS oraz Targi Kielce SA, przy aktywnym wsparciu agend rządowych RP, zgromadził ponad 400 przedstawicieli z 47 państw, wielu organizacji międzynarodowych, przemysłu, uczelni i społeczeństwa obywatelskiego, i. W trakcie Chemss2016 przyjęto m.in. deklarację nt. rozwoju globalnej współpracy w bezpieczeństwie chemicznym i ekologicznym. Przedstawiono najlepsze narodowe i przemysłowe praktyki bezpieczeństwa, programy współpracy i rozwiązania techniczne.

2. Do udziału w CHEMSS2017 zaprosiliśmy udziałowców i uczestników bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego w sektorach chemii, środowiska, energii, reprezentujących agendy rządowe, przemysł, organizacje międzynarodowe i pozarządowe, społeczność obywatelską oraz media.

3. W Komitecie Programowym CHEMSS2017 /kontynuuje prace Komitetu Programowego Chemss2016/ uczestniczą, w osobistym charakterze, przedstawiciele m.in. z USA, Chin, Indii, Iranu, Egiptu, Rosji, Ukrainy, RPA, Brazylii, Urugwaju, Japonii, Australii, Niemiec, Algierii, Kenii, co podkreśla globalny wymiar Chemss2017 i jego niepolityczny charakter.

II. Wiodące tematy i przedsięwzięcia CHEMSS2017 z punktu widzenia polskich interesów

1. Program CHEMSS2017 obejmie szerokie spektrum tematów bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego w nast. głównych grupach: bezpieczeństwo przemysłu chemicznego i transportu, ochrona infrastruktury krytycznej i obiektów składowania i przesyłania nośników energii, cyber-bezpieczeństwo, oraz reagowanie kryzysowe. Forum nt. cyber-bezpieczeństwa w przemyśle, przedstawi aktualne zagrożenia i najnowsze rozwiązania, łącznie z ćwiczeniami praktycznymi, w zakresie bezpieczeństwa automatyki przemysłowej i ochrony przed cyber-terroryzmem. Seminarium nt. działalności ubezpieczeniowej w umacnianiu bezpieczeństwa w działalności chemicznej, w tym transporcie towarów niebezpiecznych, będzie promować społeczną odpowiedzialność biznesu i wdrażanie systemów modelowania ryzyka i audytów bezpieczeństwa. Strumień nt. zrównoważonej chemii i zielonej gospodarki zaprezentuje działania w zakresie ograniczenia szkodliwego wpływu chemii na środowisko, w tym wdrażania nowoczesnych technologii gazyfikacji węgla i utylizacji odpadów.

2. CHEMSS2017 utworzy globalną sieć edukacji i szkoleń CHEMSS EDUCATION and R&D NETWORK – porozumienie uczelni, ośrodków szkoleniowych i przemysłu, ws. przygotowania i wdrożenia modelowych programów studiów magisterskich, podyplomowych, certyfikowanych szkoleń w bezpieczeństwie chemicznym, ekologicznym i reagowaniu kryzysowym. CHEMSS EDUCATION and R&D NETWORK będzie połączony z programem międzynarodowej rekrutacji światowej sieci firm doradztwa personalnego w celu wspierania podmiotów zainteresowanych ekspansją zagraniczną.

3. CHEMSS2017 zainicjuje globalną działalność nowego certyfikatu/znaku towarowego – ChemFriendly in Chemical Safety and Security. ChemFriendly jest adresowany do wszystkich podmiotów prowadzących działalność z chemikaliami, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, które potwierdzą gotowość wdrażania zasad bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z Deklaracją CHEMSS2016.

4. W trakcie CHEMSS2017 nastąpi globalna inauguracja programu Lokalna Odpowiedzialność w Bezpieczeństwie Chemicznym, wspólna inicjatywa ICCSS, CPCIF i międzynarodowych podmiotów na rzecz tworzenia lokalnych form współpracy i szkoleń przeciwko zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego w związku z szybkim rozwojem sektora chemicznego i użyciem chemikaliów, zagrożeniom hybrydowym i terroryzmem chemicznym.

5. W trakcie CHEMSS2017 przedstawimy – jako przykład do naśladowania polsko-ukraińską współpracę w bezpieczeństwie chemicznym i ochotniczych straży pożarnych na Ukrainie, na bazie polskich rozwiązań. Umocni to pozycję Polski jako regionalnego lidera w bezpieczeństwie publicznym.

6. W czasie CHEMSS2017 będą przyznane Chemical Security Milestones – specjalna nagroda ufundowaną przez ICCSS za wkład w rozwój bezpieczeństwa chemicznego w świecie w kilku kategoriach.

7. Deklaracja CHEMSS2017 zaprosi rządy, przemysł, ONZ i organizacje międzynarodowe do aktywnego udziału w rozwoju globalnego bezpieczeństwa chemicznego.

III. WNIOSKI i PROPOZYCJE – korzyści z CHEMSS2017 dla polskich podmiotów

1. CHEMSS2017 będzie kreować pozytywny obraz Polski za granicą, otworzy nowe możliwości i innowacyjne proeksportowe kierunki rozwoju polskiej gospodarki i współpracy technicznej i handlowej zwłaszcza na rynkach azjatyckich, afrykańskich i Europy Wschodniej.

2. CHEMSS2017 będzie wiodącym forum rozwoju współpracy polsko-chińskiej w szerokim zakresie bezpieczeństwa w sektorach chemii, ochrony środowiska i energii. Chińscy partnerzy kładą szczególny nacisk na współpracę w zakresie bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych z Chin do Europy, inwestycji w rozwój przemysłu chemicznego i petrochemicznego, rozwoju infrastruktury, wdrażania innowacyjnych technologii na rzez bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony klimatu, a także gazyfikacji węgla. Potwierdzają to porozumienia miedzy ICCSS i CPCIF, a także trójstronne porozumienie miedzy ICCSS, CPCIF i PZU.

3. CHEMSS2017 powinien zainicjować:
a. w ramach porozumienia między PZU, ICCSS i CPCIF, funkcjonowanie portalu inwestycyjnego dla firm chińskich w Europie i firm polskich w Chinach, jako całościowego systemu /one stop shop/ poszukiwania i oferowania inwestycji i usług;
b. nawiązanie stałej współpracy w umocnieniu bezpieczeństwa transportu z Chin do Europy, z możliwości zajęcia roli lidera przez PZU w zarządzaniu ryzykiem i ubezpieczeniu transportu z Chin do Europy Środkowo-Wschodniej. Obok korzyści finansowych, taka współpraca podniesie znacząco bezpieczeństwo transportu i infrastruktury chemicznej;
c. współpracę z polskimi firmami w sektorze chemii i petrochemii w przenoszeniu najlepszych praktyk w bezpieczeństwie przemysłowym do Chin i w ramach chińskich inwestycji zagranicznych;
d. współpraca w ramach CHEMSS EDUCATION and R&D NETWORK, co umocni polsko-chińską współpracę w nauce, edukacji i sferze badawczo-rozwojowej.

4. CHEMSS2017 będzie kolejnym krokiem w umiędzynarodowianiu i promocji polskiego potencjału chemicznego i ekologicznego, zwłaszcza w państwach rozwijających się. Służyć to będzie rozwojowi przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności polskich podmiotów. Ułatwi firmom polskim wejście na szybko rozwijający się globalny rynek wysokich technologii i światowy wyścig technologiczny w zakresie bezpieczeństwa instalacji chemicznych, przesyłania i transportu związków chemicznych i nośników energii. Jest to działalność wysoko dochodowa i innowacyjna, która dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa narodowego i przemysłowego, współpracy gospodarczej, ochrony zdrowia publicznego i środowiska. Aktywne zaangażowanie się agend rządowych, polskiego przemysłu i polskiej nauki w rozwój polskiej specjalizacji w świecie w bezpieczeństwie chemicznym, we współpracą z partnerami międzynarodowymi, przybliży polską gospodarkę do centrów światowego rozwoju w sektorach chemii, środowiska i energii. Zwiększy się udział polskiej gospodarki w globalnej architekturze gospodarczej.

W świetle powyższego, Fundacja Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) w Warszawie oraz Chińska Federacji Przemysłu Petrochemicznego i Chemicznego (CPCIF) zapraszają polskie agendy państwowe i firmy do aktywnego wsparcia i udziału w Światowym Szczycie Bezpieczeństwa Chemicznego – CHEMSS2017 (www.chemss2017.org) w Szanghaju, w dniach 19-20 września br.

W sprawach CHEMSS2017 prosimy o kontakt z Prezesem ICCSS, amb. Krzysztofem Paturejem, (tel. biuro: 22 4362044, kom. 0514747999, e-mail k.paturej@iccss.eu; lub Anastasia Feshanets, asystent projektów w ICCSS, e-mail: office3@iccss.eu; tel: 22 4362044.