Ile można zarobić, pracując przy majowych wyborach

Dodane przez: | 1 marca 2019

Ile zarobią członkowie komisji wyborczych w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, komu należności wypłaca wójt, jak dokumentować związaną z wyborami nieobecność w pracy – ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza.

Za trzy miesiące, 26 maja odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Jakie wynagrodzenie przysługiwać będzie członkom pracujących wówczas komisji wyborczych ogłosiła właśnie w uchwale PKW.

Członkom okręgowych i rejonowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji oraz członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania przysługują zryczałtowane diety:

  • dla członków okręgowych komisji wyborczych jest to 1 100 zł;
  • rejonowych komisji wyborczych – 600 zł;
  • przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł;
  • zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 400 zł;
  • członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.

Należności te wypłacają: członkom okręgowych i rejonowych komisji wyborczych – dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego; członkom obwodowych komisji wyborczych – właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo konsul (jeśli obwód utworzony był za granicą); członkom obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich – dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, za pośrednictwem kapitana statku.

Wynagrodzenia wypłacane są po przyjęciu protokołów głosowania w obwodach przez właściwą komisję wyborczą wyższego stopnia.

Podstawą wypłaty i ustalenia wysokości zryczałtowanej diety jest pisemne potwierdzenie udziału w czynnościach, wystawione przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek komisji wyborczej w ogóle nie uczestniczył w czynnościach komisji.

Jeżeli z kolei członek okręgowej lub rejonowej komisji wyborczej nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach danej komisji, wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji.

Wysokość takiej diety oblicza się przez podzielenie kwoty przez liczbę wszystkich odbytych przez komisję posiedzeń, a następnie mnoży się otrzymany iloraz przez liczbę posiedzeń komisji, w których dany członek komisji uczestniczył.

Jeśli członkowie obwodowych komisji wyborczych zamierzają w związku z pracą w komisji skorzystać ze zwolnienia od pracy, zobowiązani są co najmniej na trzy dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność wykonywaniem zadań w komisji.

Takie zaświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji; wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy; przyczynę i czas nieobecności w pracy. Zaświadczenie opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej podpisuje przewodniczący danej komisji wyborczej, a dla przewodniczącego komisji – jego zastępca.

Członkom komisji, w związku z wykonywaniem zadań w kraju, przysługują też diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów. Dla członków komisji jest to półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej czyli 45 zł.

Członkom obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą przysługuje półtorej diety zagranicznej określonej w rozporządzeniu. Kwota diety zależy od kraju delegowania i określa ją załącznik do rozporządzenia.

Dieta ta nie przysługuje członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.

Członkom komisji, w związku z wykonywaniem zadań, przysługuje też zwrot kosztów przejazdów lub dojazdu środkami komunikacji publicznej.

W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości przejazdu lub dojazdu środkami komunikacji publicznej, członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub – za zgodą przewodniczącego komisji – własnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.

(PAP)
foto: PAP / T. Gzell