Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – lipiec 2019

Dodane przez: | 16 września 2019

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – lipiec br. wyniosły w cenach bieżących 578,5 mld PLN w eksporcie oraz 579,2 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,7 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 8,8 mld PLN. W porównaniu ze styczniem – lipcem 2018 roku eksport wzrósł o 6,6%, a import o 5,0%.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 152,3 mld USD, a import 152,5 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 1,8%, a w imporcie o 3,3%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,2 mld USD, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 2,5 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 134,8 mld EUR, a import 134,9 mld EUR (wzrost w eksporcie o 4,8%, a w imporcie o 3,2%). Ujemne saldo wyniosło 0,1 mld EUR, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 2,1 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,0% (w tym UE 79,9%), a w imporcie – 66,4% (w tym UE 58,7%), wobec odpowiednio 87,3% (w tym UE 80,7%) i 67,1% (w tym UE 59,9%) w analogicznym okresie ub. roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,9%, a w imporcie 7,7%, wobec odpowiednio 5,6% i 8,7% w okresie styczeń – lipiec 2018 r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 108,6 mld zł (mi-nus 28,6 mld USD, minus 25,3 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 10,9 mld zł (minus 2,8 mld USD, minus 2,6 mld EUR). Dodatnie saldo uzy-skano w obrotach z krajami rozwiniętymi 118,7 mld zł (31,3 mld USD, 27,7 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 122,4 mld zł (32,2 mld USD, 28,5 mld EUR).

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

W okresie styczeń – lipiec br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – z Chin, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Holandii, Francji oraz Niemiec.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,1% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,7%), a importu ogółem – 63,8% (wo-bec 65,3% w styczniu – lipcu 2018 r.).

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,8 p. proc. i wyniósł 27,3%, a w imporcie o 0,9 p. proc. i stanowił 22,0%. Dodatnie saldo wyniosło 29,5 mld zł (7,8 mld USD, 6,9 mld EUR) wobec 26,5 mld zł (7,6 mld USD, 6,2 mld EUR) w analogicznym okresie ub. r.

Import według kraju wysyłki ogółem i według grup krajów

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 427,8 mld zł, w tym z UE – 399,9 mld zł, wobec odpowiednio 416,8 mld zł, w tym z UE 390,8 mld zł w analogicznym okresie 2018 rok.

Import według kraju wysyłki – według krajów

Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kra-ju pochodzenia, był większy o 4,7 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 1,8 p. proc., Belgii o 1,4 p. proc., Czech o 0,6 p. proc., a Rosji o 0,2 p. proc.

W okresie styczeń – lipiec br. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porów-naniu z siedmioma miesiącami ub. r. odnotowano wzrost we wszystkich sekcjach towa-rowych po stronie eksportu i w większości po stronie importu.

W eksporcie największy wzrost dotyczył napojów i tytoniu (o 23,6%), olei oraz tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 20,8%) natomiast najmniejszy wzrost odnotowano w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 0,2%).

W imporcie największy wzrost zanotowano w napojach i tytoniu (o 25,0%) oraz maszy-nach, urządzeniach i sprzęcie transportowym (o 8,6%) natomiast spadek obserwowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 3,3%) oraz w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 1,1%).

(GUS)